Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 


           

 
Bolonjski proces
 
 

Naziv je za korjenitu promjenu u europskom visokom obrazovanju. Bolonjsku deklaraciju je potpisalo 29 zemalja koje su se pri tome složile da u razdoblju od 2000. do 2010. godine provedu konkretne mjere s ciljem stvaranja jedinstvenog europskog visokoškolskog prostora. Potpisnici deklaracije imaju zajedničke ciljeve:

 • Postizavanje usporedivih akademskih zvanja i uvođenje suplementa diplome,
 • Prihvaćanje sustava naobrazbe koji se zasniva na dva ciklusa: prediplomski i

      diplomski studij,

 • Uvođenje bodovnog sustava ECTS (European Credit Transfer System – europski sustav prijenosa bodova),
 • Uvođenje slobodne pokretljivosti (mobilnosti) studenata,
 • Promicane europske suradnje u promicanju kvalitete i
 • Promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i integriranje studijskih programa.

Studijski programi su osmišljeni tako da uz primjereno zalaganje studenta omogućavaju studiranje po načelu godina za godinu.

 Koncepcija studija:

 • Tjedno, nastavom opterećenje studenta, je najviše 26 sati u preddiplomskom studiju, a u diplomskom 20 sati.
 • Broj ispita  na godinu nije veći od devet.
 • Student ima obvezu redovitog pohađanja svih oblika nastave te da u njima aktivno sudjeluje.
 • Kolegiji su obvezni i slobodno izborni, zatim temeljni, tehnički (stručni) i netehnički (općeobrazovni).
 • Znanja koja nisu predviđena programom unutar odabranog studija ili modula moguće je dobiti preko izbornih kolegija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu ili upisom kolegija na drugom fakultetu.
 • Tijekom studija obvezno je upisati izborne kolegije koji donose za cijeli preddiplomski studij najmanje 27 ECTS bodova, a za cijeli diplomski najmanje 24 ECTS boda.
 • Programi studija omogućuju studentu da sve obveze vezane uz pojedini kolegij obavi tijekom nastave toga predmeta ili neposredno nakon završetka nastave.
 • Sustavom kontinuirane provjere znanja putem kolokvija i domaćih zadataka potiče se studenta na intenzivan kontinuirani rad što je pretpostavka za uspješno praćenje nastave i polaganje ispita s ciljem redovitog studiranja, napredovanja u studiju i pravovremenog završetka studija.
 • Ispit se u potpunosti ili djelomično može zamijeni seminarskim radovima ili kolokvijima tijekom nastave.
 • Vrednovanje opterećenja studenata nastavnim obavezama izvodi se prema ECTS bodovnom sustavu. To načelno znači da se sve nastavne obveze studenata u jednom semestru vrednuju s 30 ECTS bodova, a pojedina nastavna obveza, uključujući sve aktivnosti studenta vezane uz nju, nosi onoliko bodova kolik je njezin udio u ukupnom opterećenju studenta.
 • Student može izborom slobodno izbornih kolegija steći i više od 30 ECTS bodova po semestru, ali tim viškom ne može podmirivati obvezne kolegije.
 Izbor modula:

Izbor modula preddiplomskog studija obavlja se pri upisu u 2. godinu studija za studij Tekstilni i modni dizajn, a prije početka 4. semestra za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo na osnovi internog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće.

Prijava na interni natječaj za izbor modula preddiplomskog studija podnosi se Studentskoj referadi Fakulteta na za to predviđenom obrascu. U obrascu studenti izražavaju svoje želje za upis određenog modula. Prijavi se može priložiti ugovor ili potvrda stipenditora/kreditora, ukoliko on ima poseban zahtjev za upis određenog modula.

 Izborni kolegiji:

Tijekom studija studentima se omogućuje širok izbor kolegija koji se upisuju na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Pojedini moduli studija nude liste izbornih kolegija modula/studija namijenjenih prvenstveno studentima dotičnog modula ili studija koji ih uvode u specifična područja struke prema interesu studenta.

Izborni kolegiji su u načelu svi kolegiji ponuđeni studijskim programima Fakulteta.
Studentima je dozvoljeno birati izborne kolegije i iz ponude izvan Fakulteta ukoliko za to dobiju pristanak predmetnog nastavnika.

Pri izboru kolegija student ne smije birati obvezne kolegije svoga studija.

Izborni kolegiji za studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo biraju se na drugoj godini studija nakon izbora modula, a prije početka IV. semestra. Za svaku slijedeću akademsku godinu izborni kolegiji se biraju prije početka nastave. Postupkom prijave u studentskoj referadi studenti izražavaju svoje želje za upis određenog kolegija.

Izborni kolegiji za studij Tekstilni i modni dizajn biraju se na početku svake akademske godine postupkom prijave u studentskoj referadi.

Izborni kolegiji biraju se uz konzultaciju s mentorom studenta i suglasnost prodekana za nastavu.

 Mentor (voditelj) studenta:

Studentu se dodjeljuje mentor iz redova nastavnika Fakulteta. Popis mentora i dodijeljenih im studenata objavljuje se na oglasnim pločama i na Internet stranicama Fakulteta.

Mentor studentu pomaže savjetima u vezi sa studijem (snalaženje na Fakultetu, pohađanje nastave, učenje, polaganje ispita, izbor modula studija i kolegija, prijava i izrada završnog ili diplomskog rada).

Dužnost je studenta da se svom mentoru javi u prva dva tjedna od početka nastave. Studentima prve godine preddiplomskog studija dodjeljuje se mentor slučajnim izborom iz redova nastavnika studija koji je upisao. Nakon upisa modula studija studentu se dodjeljuje mentor iz redova nastavnika modula.

 ECTS sustav bodovanja:

Bodovni sustav polazi od toga da se svaki oblik nastave u sklopu postojećih kolegija kao i cjelokupno vrijeme potrošeno za uspješno savladavanje gradiva (učenje, izrada zadataka i sl.) uračunava u opterećenje studenta i preračunava u ECTS bodove. Grubo uzevši, 1 ECTS bod, a ovisno o broju tjedana u akademskoj godini, čini između 25 do 30 sati (radni tjedan studenta sastoji se od 40 sati rada).
ECTS bodovi ne zamjenjuju ocjene, oni su samo pokazatelj opterećenja. Bodovi olakšavaju pokretljivost studenta i prijenos bodova između različitih sveučilišta te priznavanje vremena provedenog na studiju.
Prihvaćeno je opće načelo da jedan semestar nosi 30, a jedna godina 60 ECTS bodova.

 
Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info