Sveučilište u Zagrebu
HR   
 


           

 
Uvjeti za upis u više godine studija 2015./2016.
 
 

UVJETI UPISA I HODOGRAM UPISA U VIŠE GODINE PREDDIPLOMSKIH, DIPLOMSKIH I STRUČNOG STUDIJA NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU

(sukladno Pravilniku o preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te Pravilniku o Stručnom studiju Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačenom sustavu participiranja studenata u troškovima studija, donesenoj na sjednici održanoj 11. rujna 2012. a u vezi Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 13. ožujka 2013. godine)

 

 

Upisi u više godine: od 21.09. do 29.09.2015.

 

 

UVJETI UPISA U VIŠE GODINE

1. Student koji ostvari 50 i više ECTS bodova iz kolegija I. godine studija stječe pravo na upis svih kolegija iz II. godine studija, uz plaćanje nepoloženih ECTS bodova*.

 

2. Student koji ostvari 110 i više bodova od čega 60 ECTS bodova iz kolegija I. godine studija (tj. ima položene sve kolegije I. godine studija) i 50 ECTS bodova iz kolegija II. godine studija stječe pravo na upis svih kolegija iz III. godine studija, uz plaćanje nepoloženih ECTS bodova *.

* NAPOMENA: Participacija u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu i dalje se temelji na Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačenom sustavu participiranja studenata u troškovima studija, donesenoj na sjednici održanoj 11. rujna 2012.

 

3. Student koji ostvari manje od 50 ECTS bodova iz kolegija I. godine studija odnosno manje od 110 ECTS bodova iz kolegija I. i II. godine studija, ponovno upisuje kolegije iz kojih nije položio ispit te kolegije iz viših godina studija, uz uvjet da zbroj ECTS bodova ponovno upisanih i novoupisanih kolegija u semestru ne može biti veći od 30.

 

4. Ponovnim upisom kolegija student preuzima sve obveze utvrđene Izvedbenim planom nastave i studijskim programom, ali mu se može, u dogovoru s nositeljem kolegija, priznati one obveze koje je za dotični kolegij već izvršio pri prethodnom upisu kolegija (npr. redovito pohađanje nastave, seminara, laboratorijskih vježbi, sudjelovanje u kontinuiranoj provjeri znanja i sl.). Priznavanje već izvršenih obveza potrebno je obaviti do početka nastave u zimskom semestru akademske godine u kojoj se ponovno upisuje kolegij.

 

5. Student može upisati kolegije II. I III. godine studija samo ukoliko za određeni kolegij ima ispunjene metodske preduvjete (slijednost kolegija).

 

6. Student može isti kolegij upisati najviše dva puta** i pristupiti ispitu najviše osam (8) puta. Studentu se svake akademske godine broji polaganje ispita od broja 1, tj. za kolegij ponovno upisan iduće akademske godine student ne može iskoristiti neiskorišteno pravo polaganja ispita iz prethodne akademske godine. Student koji niti nakon drugog upisa (i eventualnog osmog izlaska) ne položi ispit iz tog kolegija, gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

**  NAPOMENA: Navedena odredba primjenjuje se počevši od upisa u akademsku 2015./2016. godinu, odnosno ranije, ukoliko ista bude propisana odlukom ili drugim aktom tijela čija je primjena za Fakultet obvezujuća.

 

7. Student koji u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS bodova gubi pravo studiranja na predmetnom studiju.

 

8. Tijekom studiranja student može jednom promijeniti studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pri čemu se studentu, ovisno o planu i programu novoizabranog studija, može priznati dio prethodno položenih kolegija.

 

9. Ukupno vrijeme studiranja na određenom studiju dvostruko je dulje od vremena trajanja određenog studija pri čemu se u vrijeme trajanja studija ne uračunava vrijeme mirovanja obveza studenta.

 

10. Gubitak prava studiranja na određenom studiju za sobom povlači ispisivanje s predmetnog studija.

 

 

HODOGRAM UPISA U VIŠE GODINE

 

1. Prilikom upisa student je dužan podmiriti troškove školarine iz prethodne akademske godine i o tome donijeti dokaz (preslike uplatnica).

2. Student je dužan sakupiti sve potpise u indeks na koje ima pravo, te provjeriti na studomatu jesu li upisane sve ocjene položenih kolegija (ukoliko nisu upisane sve ocjene, student ima pravo tražiti od nositelja kolegija da ocjene odmah upiše u indeks i u ISVU), te se upisati u studomatu (upis je moguće obaviti preko bilo kojeg studomata ili računala uz AAI identitet).

 

3. Student je dužan popuniti upisni list i zahtjev za testiranjem semestra, koji se podižu u Studentskoj referadi.

 

4. Svaki student je dužan uplatiti troškove upisnine u iznosu od 250,00 kn na račun TTF-a: IBAN broj (ZABA): HR4223600001101271363  s naznakom „prezime i ime-upis u __. godinu studija“ s pozivom na broj odobrenja: 6526452-OIB STUDENTA i o tome donijeti dokaz (preslika uplatnice). U troškove upisnine uključeni su i troškovi osiguranja studenata.

 

5. Studenti koji su u akad.god. 2014./2015. ostvarili 55 i više ECTS bodova, ne sudjeluju u participaciji školarine za akad.god. 2015./2016.

 

6. Studenti koji su u akad.god. 2014./2015. ostvarili manje od 55 ECTS bodova sklapaju Ugovor kod gđe Ljiljane Venier u Studentskoj referadi.

VAŽNA NAPOMENA: Student je dužan uplatiti prvu ratu participacije u školarini pri upisu. Školarinu je moguće platiti u dvije rate isključivo za iznose veće od 4.200,00  kn, uključivši i 4.200,00 kn.

Za mogućnost potpunog ili djelomičnog oslobađanja u participaciji temeljem dohodovnog cenzusa, javiti se u Studentsku referadu te ispuniti i dostaviti potrebne dokumente (OB-87 i OB-88) prije upisa a zajedno s upisnim materijalima (vidjeti točku 8.f)

 

7. ZAMOLBE STUDENATA PRODEKANICI ZA NASTAVU PREDAJU SE U STUDENTSKOJ REFERADI PRIJE UPISA, ODNOSNO PRIJE PREDAJE ISPUNJENIH UPISNIH MATERIJALA (vidjeti točku 8.f). RJEŠENE ZAMOLBE MOGU SE PODIĆI U STUDENTSKOJ REFERADI OBAVEZNO PRIJE UPISA I PRILOŽITI UPISNIM MATERIJALIMA.

ZAMOLBE VAŽNE ZA UPIS U AKAD.GOD. 2015./2016., A PRISPJELE NAKON ISTEKA UPISNOG ROKA (28.9.2015.) NEĆE SE RAZMATRATI.

 

8. Ispunjene upisne materijale, zajedno sa riješenim zamolbama, student je dužan predati u Studentskoj referadi najkasnije do 29.9.2015. do 12,00 sati, osim apsolvenata koji na upis moraju doći najkasnije do 2.10.2015. do 13,00 sati.

Na upisu je potrebno predati:

a)       dokaz o podmirenim financijskim obvezama iz prethodne akad.god.

b)       ispunjen upisni list i zahtjev za testiranjem semestra

c)       dokaz o uplati za upis o plaćenom iznosu od 250,00 kn

d)       potpisan Ugovor na uvid (ukoliko postoji potreba za Ugovorom)

e)       dokaz o uplaćenoj participaciji školarine (ukoliko je student ostvario manje od 55 ECTS)*

f)        rješenje zamolbe (ukoliko je bilo potrebe za podnošenjem zamolbe)

g)       indeks

 

VAŽNA NAPOMENA: Ovjeren indeks student podiže u Studentskoj referadi.

 

9. Student je prije početka semestra (nastave) dužan izabrati izborni kolegij s Popisa izbornih kolegija koji se nalazi u Studentskoj referadi, te se u prvom tjednu nastave MORA javiti nositelju kolegija koji odobrava upis izbornog kolegija i popis studenata dostavlja Referadi. Također se u prvom tjednu nastave student dužan javiti u Studentsku referadu kako bi mu se kolegij upisao u ISVU i u indeks.

 

U slučaju da student ne upiše slijedeću akademsku godinu u propisanom roku, prestaje mu status studenta!

(vidjeti Čl. 32. Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te Pravilnika o Stručnom studiju Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu).

 

VAŽNA NAPOMENA: bez dokaza o plaćanju I. rate neće se izdavati potvrde/uvjerenja o upisu.

 

Prilozi:

OB-87 Obrazac zamolba za oslobodjenje participacije.pdf

OB-88 Obrazac izjave o clanovima kucanstva.pdf

PRAVILA ZA OSLOBODENJE OD PLACANJA PARTICIPACIJE ZBOG DOHODOVNOG CENZUSA.doc

 

U Zagrebu, 13. 07. 2015.                                                                                  Prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović, v.r.

(I. izmjena 15.09.2015.)

Print this page   
 CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

Croatian Academy of Engineering
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info